Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Tämä on GDPR:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka astui voimaan 25.05.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Teohydrauli Oy

Myntinsyrjä 5

02780 Espoo

Puh. 09-4520030 (arkisin klo 8-17)

info@teohydrauli.fi

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jan Ruohonen, toimitusjohtaja

Puh. 09-45200311

jan.ruohonen@teohydrauli.fi

 

3. Rekisterin nimi

Teohydrauli Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Rekisteröityjen ryhmä

Teohydrauli Oy:n laskutusasiakkaiksi liittyneet henkilöt ja teohydrauli.fi-verkkokaupan asiakkaat.

 

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

- Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen rekisterinpitäjän toimintojen ja asiakaspalvelun ylläpitäminen, kehittäminen ja analysointi sekä markkinoinnin kohdentaminen eri asiakasryhmille.

- Kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti (GDPR).

 

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja:

Perustiedot, kuten: nimi; syntymäaika; sukupuoli; sähköpostiosoitteet; puhelinnumerot; osoitteet; mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten: verkkokaupan käyttämiseen liittyvät tunnistamistiedot; (asiakasnumero); asiakkuuden alkamisajankohta sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Tarjouksiin ja ostoihin sekä muuhun yhteydenpitoon liittyvät tiedot, kuten: rekisteröityyn kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö ja muu asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

- Tietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja kestäessä.

- Henkilötietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta, järjestöiltä ja yrityksiltä, julkisista rekistereistä sekä muista julkisista lähteistä.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Teohydrauli Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa seuraavasti:

- Rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella;

- Valtuutetuille kolmansille osapuolille siinä määrin, kuin ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Teohydrauli Oy velvoittaa mainitut tahot pitämään kaikki niille luovutetut henkilötiedot salassa ja turvaamaan henkilötietosi riittävällä tavalla; ja

- Pakottavaan lainsäädäntöön perustuvan vaatimuksen nojalla.

 

Luovutukset EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle:

- Teohydrauli Oy saattaa luovuttaa henkilötietoja EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle tämän rekisteriselosteen mukaisten tarkoitusten toteuttamiseksi; ja

- Teohydrauli Oy luovuttaa tai siirtää henkilötietoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle ainoastaan sellaisille yhteisöille, joiden osalta Teohydrauli Oy on varmistanut riittävän tietosuojan tason sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

 

Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä käytännöllisistä syistä johtuen tietoja saatetaan säilyttää Teohydrauli Oy:n käyttämien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla ja nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja Teohydrauli Oy:n lukuun.

 

Tietojen siirrossa noudatetaan GDPR:n mukaista ohjeistusta.

 

9. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on lain asettamissa rajoissa oikeus a) tarkastaa, mitä tietoja Teohydrauli Oy on hänestä kerännyt; b) vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista c) kieltää Teohydrauli Oy:tä käsittelemästä henkilötietojansa suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

 

Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tämän rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Ostoskori on tyhjä.
|